Kaloriferlerimiz ...
   9 Ekim Pe?embe günü itibariyle kaloriferlerimiz yanmy?tyr.okulumuz sycacyk ....
  GÖKÇAY da "ZIP ZI...
   25 Eylül Çar?amba günü Gökçay Mesire alanynda Do?a Yürüyü?ü ve zypzyp partis...


 

 

          FARKLI BYR OKUL 

Bizi farkly kylan felsefemiz ve hedeflerimizdir. Ö?rencilerimizin karakterlerindeki geli?menin, e?itimlerinin bölünmez bir parçasy oldu?unu görmekteyiz: 

      Ö?rencilerimizin her zaman sorgulayycy olmalaryny ve kendi görü?lerini de?erlendirmelerini te?vik etmekteyiz. Ellerini kaldyryp “niye?”  veya  “neden” sorusunu sormalaryny istiyoruz. Bu baky? açysy, bizim özelli?imizin anahtarydyr. E?er biz ö?rencilerimize bu ?ansy vermez ve kendi görü?lerini payla?malaryny sa?layamazsak, yanly? yapmaktan korkarlar. Y?te o zaman yeni ve yaratycy fikirler üretme ?anslaryny ellerinden almy? oluruz. 

  Biz, yaratycyly?yn cesaretlendirilmesine, sindirilmemesi gerekti?ine, inanyryz. Bizim için sanat, müzik ve spor; fen, matematik tarih ve dil kadar önemlidir. E?er çocuklarymyz yaratycyysa ve fikirlerinin de?erli oldu?una inanyyorlarsa, o zaman de?erli dü?ünceler ileri sürmeleri ihtimali daha yüksek olacaktyr. Yenilikçi ve yaratycy olmanyn özü budur. 

   Uluslararasy dü?ünebilen ö?renciler, dünyada kendi rollerini veya yerlerini de dü?ünen ki?ilerdir. Bu, onlara, hareketlerini planlamak için bir ortam sa?lamaktadyr. Ynanyyoruz ki, okulda edinilen bilgi, do?ru ve zamanynda yapylacak hareketlerle birle?melidir: ?öyle ki, sadece kendi ya?amlaryny geli?tirmenin yeterli olmady?yny, ayny zamanda ailelerinin, toplumlarynyn, hatta dünyadaki insanlaryn ya?amlaryny da geli?tirmenin gerekti?ini görmelidirler. 

Y? bulmak için bir üniversite diplomasynyn dahi artyk yeterli olmady?y bu günün rekabetçi dünyasynda, e?itim konusundaki bu görü? ve yakla?ymlarymyz ö?rencilerimize bir avantaj getirecek; önlerindeki uzun ve zor yola kendilerini daha iyi hazyrlamalaryny sa?layacaktyr. 

VYZYON VE MYSYONUMUZ 

Vizyonumuz;

  Ynsani de?erleri ö?retmek ve yaygynla?tyrmak, ülkemizde okul öncesi e?itim alanynda,saygyn ve bilimsel temeli yüksek kalite standardynyn geli?imine hizmet etmek…

 Misyonumuz;

   E?itim hayatynyn en temel döneminde farkly,kaliteli ve nitelikli e?itim hizmeti seçene?i olu?turarak, hayata güven ve sevgi ile bakan bireyler yeti?tirmek…

 HEDEFLERYMYZ

 Tüm ö?rencilerimizin zekalaryny ve yeteneklerini tespit etmek, geli?tirmek ve övmek

    Akademik,yaratycy, sosyal, ruhsal, fiziki ve duygusal geli?meyi takip edip, gerekli fyrsatlary sunmak

 Ö?rencilerin dünya bilgilerini ezberleyerek de?il, sorgulayarak, problem çözerek ve ele?tirel dü?ünerek ö?renmelerini sa?lamak;

  Yaratycy tavrymyz ile yüksek beklentilerimizi öne çykararak, ö?rencilerimize ilgi göstermek ilham vermek, onlary motive etmek

 Ö?rencilerimizin daha önceki beklentilerinin ve limitlerinin ötesine geçmelerini sa?lamak;

  Ö?rencilerimizin e?itim sürecine aktif katylmalaryny te?vik etmek, ba?ymsyz, i?birli?ine inanan bireyler olarak yeti?melerini sa?lamak

Ebeveynleri çocuklarynyn e?itiminde birer ortak olarak kabul etmek

 Ya?ady?ymyz bölgedeki fiziksel, sosyal ve kültürel olanaklaryn etkin kullanymyny sa?layarak ö?renimi zenginle?tirmek;

  Sevgiyi                                             Payla?mayy

  Kaliteli Beslenmeyi                                 Kaliteli E?itimi

vererek aile içindeki e?itimlerini destekleyen, ilkö?retime, hayata hazyrlayan, sorunlara çözüm bulan  "tamamlayycy bir merkez" olmaktyr.

 

PSYKOLOJYK HYZMETLER

ZKÇE’de  "önleyici ve geli?imsel temelli"  rehberlik hizmetleri sunulur.

Ö?rencileri tanyma ve izleme çaly?malary yapylyr.

Ö?rencilerin sosyal, duygusal ve bili?sel geli?imleri izlenir,de?erlendirilir ve desteklenir.

  Olumlu ve gerçekçi benlik geli?iminin sa?lanmasyna destek verilerek, problemlerini kendisinin çözme becerisi kazandyrylyr.

Sa?lykly ileti?im becerisi kazandyrylyr. Payla?ma duygusu geli?tirilir.

Anne-Babalaryn gereksinim duyduklary konularda rehberlik hizmeti sunulur.

Uyum ve Davrany? sorunlarynyn önlenmesi ve çözümü konusunda çaly?malar yapylyr.

Duygularyn tanynmasy, do?ru ifade edilmesi konusunda destekleyici öykü, hikaye ve drama çaly?malary yapylyr.

HYZMET KATEGORYLERY

 Ö?rencilere yönelik çaly?malar                                           Ailelere yönelik çaly?malar

 Ö?retmenlere yönelik çaly?malar                                           Kurumun geli?imine yönelik AR-GE çaly?malary

KURUMSAL DE?ERLERYMYZ

Bilimsel dü?ünür ve akylcydyr.Ça?da? ve demokratiktir.Yeniliklere ve geli?melere açyktyr.

Ara?tyrmacydyr.Yaratycy dü?ünür ve üretkendir.Kendini de?erlendirir, eksiklerini bilir.Problem çözme becerisine sahiptir.

Kysa, orta, uzun vadeli planlamaya ,sonuca ve sürece önem verir.Kendisiyle yary?yr.Kalite yönetimini esas alyr.

Olayyn ne oldu?una de?il, niçin oldu?una odaklanyr.De?erlendirmeleri; objektif ve nesnel ölçütlere dayanyr.

Payla?ymcydyr.Kendine, ba?kalaryna ve çevreye saygylydyr.Yardymseverdir.Y?birli?ine açyktyr.Ekip çaly?masyna önem verir.

Yyi bir gözlemcidir.Alçakgönüllüdür.Çaly?ma ortamynyn temiz ve düzenli olmasyna özen gösterir.

Herkes birbirine kar?y güler yüzlü ve saygylydyr.Y?ini severek yapar.Ydealisttir.Sorumluluk sahibidir.Gerekti?inde özveride bulunur.

Kuruma ba?lydyr. Zamanynyn etkin ve verimli kullanyr.Her düzeyde açyk ileti?im kurmaya önem verir. Yleti?im becerisi geli?mi?tir.

 Güler yüzlüdür.Kibardyr.Dürüsttür.Ele?tireldir, ele?tirilere açyktyr.Yç denetimine (duygu ve dü?üncelerine) hâkimdir.

   Olumlu ve yapycy baky? açysyna sahiptir.Ön yargyly de?ildir.